fbpx

RODO

Obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl, adres: Warszawska 21/12, 25-512 Kielce, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000690797, NIP: 6572931783, REGON: 368006227, telefon: 536 306 442, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 • Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL lub data urodzenia, płeć, narodowość),
  dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, e-mail, telefon),
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie
  w następujących celach:
  przedstawienia ofert Stowarzyszenia, w tym podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  realizacji przez Stowarzyszenie czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  marketingu Stowarzyszenia lub podmiotów współpracujących ze Stowarzyszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Stowarzyszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem są dostępne
w siedzibie Stowarzyszenia.

 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie:
  podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Stowarzyszenia danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  podmiotom obsługującym systemy informatyczne Stowarzyszenia,
  podmiotom świadczącym Stowarzyszeniu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, reklamowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Stowarzyszenia,
  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia.

 • Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  przez czas wykonywania obowiązków Stowarzyszenia,
  przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie
  w związku z prowadzoną działalnością statutową lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 • W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  prawo dostępu do danych osobowych,
  prawo do sprostowania danych osobowych,
  prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym przy kropce czwartej powyżej, dla:
  zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem,
  otrzymywania ofert Stowarzyszenia lub marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w sposób zautomatyzowany, w tym będą profilowane.
 • W przypadku realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może występować jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, których administratorem są podmioty zewnętrzne, takie jak: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
 • Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu prosimy o kontakt pod numerem tel. lub e-mail biuro@odpowiedzialni.pl.