RODO

Obowiązek informacyjny

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających
z nowych przepisów informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl, adres: Warszawska 21/12, 25-512 Kielce, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000690797, NIP: 6572931783, REGON: 368006227, telefon: 536 306 442, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 • Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  • dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imiona, PESEL lub data urodzenia, płeć, narodowość),
  • dane teleadresowe (np. adres zamieszkania, e-mail, telefon),
 • Stowarzyszenie przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych wrażliwych: brak.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie
  w następujących celach:

  • przedstawienia ofert Stowarzyszenia, w tym podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  • realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • realizacji przez Stowarzyszenie czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  • marketingu Stowarzyszenia lub podmiotów współpracujących ze Stowarzyszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Stowarzyszenia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku
   z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia, przed organami ścigania, organami orzekającymi,
   w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem są dostępne
w siedzibie Stowarzyszenia.

 • Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie:
  • podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Stowarzyszenia danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom obsługującym systemy informatyczne Stowarzyszenia,
  • podmiotom świadczącym Stowarzyszeniu usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, reklamowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Stowarzyszenia,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem, w związku z usługami i produktami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia.

 • Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • przez czas wykonywania obowiązków Stowarzyszenia,
  • przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie
   w związku z prowadzoną działalnością statutową lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 • W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym przy kropce czwartej powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem,
  • otrzymywania ofert Stowarzyszenia lub marketingu produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w sposób zautomatyzowany, w tym będą profilowane.
 • W przypadku realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może występować jako podmiot przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, których administratorem są podmioty zewnętrzne, takie jak: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
 • Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w Stowarzyszeniu prosimy o kontakt pod numerem tel. lub e-mail biuro@odpowiedzialni.pl.